Volver
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II (ADGD131)
 
Duración en horas:  30
OBJETIVOS  
CONTENIDOS  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓ LABORAL.

 1. L'empresa i la Seguretat Social.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSCRIPCIÓ DE L'EMPRESA EN LA SEGURETAT SOCIAL. MÚTUES PATRONALS. LLIBRES OBLIGATORIS.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LLIBRES OBLIGATORIS.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CALENDARI LABORAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ENQUADRAMENT I AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. ALTES I BAIXES.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SUSPENSIÓ DE LA RELACIÓ CONTRACTUAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. L'EXPEDIENT DEL TREBALLADOR.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CONTRACTES BONIFICATS.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ELEMENTS DE LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL: NORMATIVA REGULADORA, BASES DE COTITZACIÓ, TIPUS DE COTITZACIÓ.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LIQUIDACIONS.

 1. Baixes per contingències comunes i professionals.
 2. Retencions a compte de l'IRPF.
 3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
 4. Situacions especials.
 5. Incapacitat temporal i maternitat.
 6. Contractació a temps parcial.
 7. Cotització a la Seguretat Social.
 8. Impresos oficials i terminis de presentació.
 9. Omplir TC-1, TC-2.
 10. Tipus de cotització
 11. Ajornaments i recàrrecs.
 12. Sistema RED.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. L’EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL: DEFINICIÓ DE CRITERIS, CLASSIFICACIÓ, TIPUS I EFECTES, LIQUIDACIÓ I QUITANÇA

UNIDAD DIDÁCTICA 15. PRINCIPALS PRESTACIONS DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A LA GESTIÓ DE PERSONAL.